Varmt välkommen till Insuroguide!  |  läs mer...

Allmänt om försäkringar

En försäkring ger dig ekonomiskt skydd vid oförutsedda skador. För dig som person finns det om du blir sjuk eller när du går i pension ett grundskydd via samhället som kompenserar för din uteblivna arbetsinkomst. För dina ägodelar som exempelvis ditt hem, bil, båt eller sommarstuga behöver du emellertid teckna separata försäkringar som hjälper dig ekonomiskt om en skada inträffar. Nedan följer en genomgång av de vanligaste försäkringsformerna.


Samhälle

När du blir sjuk eller är barnledig får du ersättning genom socialförsäkringen som staten ansvarar. Försäkringsskyddet administreras genom Försäkringskassan. Ersättningen skall kompensera för din förlorade inkomst när du inte kan arbeta.

Genom staten får du även den pension som normalt utfaller när du på grund av ålder slutar arbeta. Pension administreras genom Pensionsmyndigheten.

Barn som går i skolan eller förskolan har oftast en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid. Försäkringen tillhandahålls av kommunen, som i sin tur tecknar den hos en försäkringsgivare. Olika kommuner har olika omfattning av försäkringsskyddet för barn i skola.

Hitta en försäkring nu

Arbetsgivare

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ytterligare försäkringsskydd via din arbetsgivare. Du kan till exempel få ersättning vid sjukdom, olycksfall eller vid arbetslöshet. På arbetsplatser som saknar kollektivavtal så erbjuds ofta individuella försäkringslösningar.

Vissa typer av arbeten kräver även att personen i fråga skall ha en specifik ansvarsförsäkring för att få utföra arbetet. Kravet kan även vara lagstadgat.

Arbetsgivaren kan även betala in en extra pension utöver det som varje månad avsätts för den statliga pensionen.

Jämför försäkringar nu

Privat

Som privatperson måste du för att komplettera samhällets grundskydd teckna egna försäkringar för dina privata ägodelar. Du behöver ha ett separat skydd för ditt hem, bil båt och sommarstuga. Samtliga dessa försäkringar måste du själva teckna privat. I många fall, som exempelvis för en bil, är ett visst grundläggande försäkringsskydd lagstadgat.

Privata försäkringar kan både tecknas som gruppförsäkringar eller som individuella försäkringar.

En gruppförsäkring är ofta billig, men kan ge sämre skydd. En individuell försäkring kan anpassas efter dina behov. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller fackförening. Några exempel på privata försäkringar, som kan tecknas som grupp- eller individuella försäkringar är inkomst-, djur-, båt-, moped-, mc- och sjukvårdsförsäkringar.

Hitta en försäkring nu

Barn i lådbil

Alla registrerade bilar i Sverige som är i trafik måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen skall du teckna från första dagen du äger bilen. Om du inte har en trafikförsäkring kan trafikförsäkringsföreningen kräva dig på en avgift som räknas per dag från den dag bilen togs i bruk.

Som ett komplement till trafikförsäkringen kan du köpa en halv- eller helförsäkring. Dessa ger dig ett utökat skydd vid olyckor och olika typer av skador och stöld. Dessutom finns det hos de flesta försäkringsbolag tilläggförsäkringar som kan ge extra bekvämlighet, skydd eller lägre kostnader om olyckan skulle vara framme. När du köper en ny bil idag ingår det nästan alltid en vagnskadegaranti under de tre första åren. Vid nybilsköp behöver du alltså oftast inte teckna någon helförsäkring under den första treårsperioden, om det inte är så att du önskar ett speciellt skydd som endast går att få i samband med helförsäkring.


Vad ingår i en bilförsäkring?

Det kan vara svårt att veta vilket försäkringsskydd som ingår i de olika försäkringstyperna och vad det innebär om olyckan skulle vara framme. Därför kan det inte vara helt självklart att veta vilket försäkringsskydd som passar bäst för din bil och dina försäkringsbehov. Vi sammanfattar nedan det viktigaste du behöver veta för att kunna köpa rätt försäkring för din bil.


Trafikförsäkring

Bil på väg

Trafikförsäkringen är som vi redan nämnt enligt lag obligatorisk för alla bilar som är i trafik. Vid en olycka ersätter trafikförsäkringen alla personskador samt de sakskador du vållat med bilen. Det innebär att om du exempelvis kör på ett elskåp med följdfel som kostar mycket att reparera, så täcks det av din trafikförsäkring.

Om personer skadas vid en trafikolycka som du vållat så ersätter även trafikförsäkringen sjukvård för dessa personer, inkomstförlust, sveda och värk samt invaliditet. Om den skadade personen själv varit vållande genom oaktsamhet kan ersättningen minska. Ersättningen för personskada kan kombineras med andra ersättningar från fackliga eller personliga olycksfallsförsäkringar.

Viktigt att veta är att trafikförsäkringen inte ersätter några skador på din egen bil. Trafikförsäkringen kan alltså sägas vara ett skydd för saker och personer i bilens omgivning som kan ta skada vid en olycka.


Jämför försäkringar

Halvförsäkring

Halvförsäkring är ett ytterligare försäkringsskydd utöver trafikförsäkringen som du kan köpa till din bil. Halvförsäkringen ger ett grundläggande skydd för din bil, och ersätter skador på bilen orsakade av:

Stöld

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott och fast monterad utrustning blir stulen så ersätter halvförsäkringen detta. Du betalar en självrisk för skadan baserat på din försäkrings omfattning och villkor. Försäkringsbolaget har bestämmanderätt angående var bilen skall repareras. De beslutar även om bilen skall ersättas med likvärdigt fordon alternativt ersättas med kontant betalning. Bilen skall alltid värderas till marknadsvärdet.

Brand

Om din bil blir skadad på grund av brand, åsknedslag eller explosion ersätts detta av brandskyddsmomentet i halvförsäkringen. Du kan även få ersättning för skada som uppkommer på elsystemet och bilens kablar och komponenter genom kortslutning. Du betalar en självrisk för brandskadan baserat på din försäkrings omfattning och villkor. Försäkringsbolaget har bestämmanderätt angående var bilen skall repareras. De beslutar även om bilen skall ersättas med likvärdigt fordon alternativt ersättas med kontant betalning. Bilen skall alltid värderas till marknadsvärdet.

Glas

Om din bils vindruta, sidofönster eller bakruta genombrutits blivit spräckt eller krossats så ersätts detta av halvförsäkringens glasmoment. Exempel på glasskada kan vara stenskott eller skadegörelse, men försäkringen ersätter inte glas som skadats genom kollision eller dikeskörning. Självrisken vid stenskott är ca 200 kr om rutan kan lagas, men blir högre om hela rutor måste bytas.

Maskinskada

Halvförsäkringens maskinskademoment ersätter skador som uppkommer på bilens motor och växellåda. I vissa fall ersätts även skador på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem. Viktigt att veta är att skyddet vid maskinskada är begränsat av bilens ålder och körsträcka. Som en tumregel kan man räkna skyddet gäller tills bilen är 8 år gammal eller har gått 10 000 mil. Efter att en av gränserna har passerats så slutar maskinskadeskyddet att gälla. Det kan även krävas att bilen skall ha dokumenterad service enligt tillverkarens anvisningar för att full ersättning skall betalas ut. Du betalar en självrisk för maskinskadan baserat på omfattningen och villkoren i din försäkring. Direktimporterade bilar kan ha högre självrisk, och i vissa fall gäller inte maskinskademomentet alls för direktimporterade bilar. Försäkringsbolaget har bestämmanderätt angående var bilen skall repareras.

Räddning

Om din bil är inblandad i en trafikolycka så ersätter halvförsäkringens räddningsförsäkring transport av bilen, föraren och passagerarna från olycksplatsen. Bilen transporteras till närmaste verkstad, medan förare och passagerare normalt får ersättning för transport till hemorten. När bilen är lagad står du själv för upphämtning av bilen. Du betalar en självrisk för skadan baserat på omfattningen och villkoren i din försäkring.

Rättsskydd

Om din bil är inblandad i en trafikolycka som leder till tvist som prövas i domstol så träder halvförsäkringens rättsskyddsförsäkring in. Den ersätter då kostnader för advokat och rättegång i tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Rättsskyddet gäller även när bilen varit involverad i brottmål gällande vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död. Viktigt att veta är att rättsskyddet inte gäller tvister om mindre belopp, där gränsen går vid ett halvt basprisbelopp (drygt 20 000kr). Rättsskyddet gäller även vid tvist med ditt eget försäkringsbolag. Det finns en övre gräns för ersättningens storlek som varierar mellan försäkringsbolagen, vanligen upp till 200 000 kr. Du betalar en självrisk vid utnyttjande av rättsskyddsförsäkringen som normalt är 20% av advokat- och rättegångskostnaderna.


Helförsäkring

Helförsäkringen ger det mest kompletta försäkringsskyddet för din bil. Förutom samtliga delmoment som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkringen, så tillför helförsäkringen en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeskyddet ersätter skador på din bil vid en kollision eller dikeskörning, annan yttre händelse som om exempelvis ett träd blåser om kull på bilen, eller vid skadegörelse.

Viktig skillnad jämfört med trafik- och halvförsäkring, är att helförsäkringen är den enda försäkringsform som ersätter sådana typer av skador på din bil som uppkommer vid kollision. Om du exempelvis krockar med ett träd så kan din bil få betydande mekaniska och plåtskador som både tar tid och kan vara kostsamma att reparera. Denna typ av skador ersätts endast av försäkringsbolaget om bilen är helförsäkrad. Om bilen enbart har en trafik- eller halvförsäkring måste du bekosta reparationen själv.

Du betalar en självrisk för skadan baserat på din försäkrings omfattning och villkor. Försäkringsbolaget har bestämmanderätt angående var bilen skall repareras. De beslutar även om bilen skall ersättas med likvärdigt fordon alternativt ersättas med kontant betalning. Bilen skall alltid värderas till marknadsvärdet.


Tilläggsförsäkringar

Däckbyte med familj

De flesta försäkringsbolag erbjuder även olika tilläggsförsäkringar i kombination med halvförsäkring eller helförsäkring. Tilläggsförsäkringarna är menade att ge ett ännu bättre totalskydd, ökad bekvämlighet eller lägre självrisk.

Exempelvis ger tillägget självriskreduktion en lägre eller ingen självrisk alls vid utnyttjande av din försäkring. Har du tillägget assistansförsäkring så kan du få omedelbar hjälp vid driftstopp som punktering, motorstopp, tom tank eller om du inte kan komma in i bilen på grund av fel på eller borttappade nycklar. Det finns även tillägg för hyrbil så att du snabbt kan fortsätta din resa om olyckan skulle vara framme. Tilläggsförsäkringen hämtservice ger bekvämlighet i form av att du får bilen hämtad och förd till verkstad och sedan återlämnad vid reparation, samt att du kan få en hyrbil levererad och hämtad där du befinner dig.


Avställningsförsäkring

Bilar som inte används hela året, som exempelvis veteran- eller sportbilar, kan ställas av under den period de inte används. Eftersom bilen inte är i trafik under den avställda perioden behövs inte trafikförsäkringen. Bilen utsätts inte för lika stor risk när den är avställd som när den befinner sig i trafik, men det kan ändå inträffa oförutsedda skador på den. Exempelvis kan bilen skadas av brand, omkullfallande träd eller den kan bli påkörd på sin förvaringsplats.

Avställningsförsäkringen, även kallad garageförsäkring, ger bilen samma skydd som vid en helförsäkring under avställningsperioden. Skillnaden är att bilen inte får användas i trafik när den är avställningsförsäkrad. Du har även rättsskydd när bilen är avställningsförsäkrad. Om du har bilen halv- eller helförsäkrad så träder avställningsförsäkringen automatiskt i kraft under den period bilen är avställd.


Kom igång nu

Självrisk

När du utnyttjar en försäkring så betalar du normalt en självrisk. Självrisken varierar mellan försäkringsbolagen och kan vara olika stor beroende på vilken del av försäkringen som utnyttjas.

Normalt ligger självrisken för de flesta försäkringsmoment på mellan 1 500 och 2 000 kr. Vid reparation av stenskott kan den vara så låg som 100kr, medan den vid byte av helt glas kan vara en fast summa om 1 000 kr, eller 35% av reparationskostnaden. Vagnskadeförsäkringar har oftast en högre självrisk, mellan 3 000 och 6 000 kr. Vid vårdslöshet eller om en ung förare vållat skadan trots att man angivit att ingen under 25 år använder bilen, eller om bilen är direktimporterad, så kan självrisken ökas i det enskilda fallet.

Om du har tillägget självriskreducering på din bilförsäkring så kan du få lägre eller ingen självrisk beroende på vilken del av försäkringen som utnyttjas. Du har även möjlighet att vid tecknande av din bilförsäkring välja en högre självrisknivå för samtliga försäkringsmoment för att få ett lägre pris på din försäkringspremie.


Märkesförsäkringar

Till många bilmärken erbjuder försäkringsbolagen såkallade märkesförsäkringar. Märkesförsäkringarna är utformade för att ge bästa möjliga service för ett specifikt bilmärke. Märkesförsäkringen garanterar att din bil alltid får service och reparationer utförda på en auktoriserad märkesverkstad, och att verkstaden alltid använder originaldelar vid reparationer för att behålla bilens värde.

Utöver trygghet och bekvämlighet kan märkesförsäkringen innehålla andra fördelar som exempelvis låg eller ingen självrisk för vissa försäkringsmoment, höjda maxgränser för ersättning eller att du får en hyrbil under tiden din bil står på verkstad. En del märkesförsäkringar ersätter en totalskada på en upp till två år gammal bil med en ny bil.

För vissa bilmärken ger märkesförsäkringarna även en generösare maskinskadeförsäkring som kan sträcka sig upp till 15 000 mil. Notera att självrisken ofta är betydligt högre på maskinskada när bilen uppnått de högre miltalen.


Försäkrat intresse

Tänk på att en bilförsäkring bara gäller dig och den bil du faktiskt äger. Försäkringsbolaget kan neka dig ersättning om du som köper försäkringen inte är den verkliga ägaren av bilen. Det innebär att om du har barn och registrerar och försäkrar en bil som egentligen tillhör barnet, så betalas ingen ersättning om bilen blir skadad eller stulen. Du som ägare och försäkringstagare skall vara den huvudsakiga användaren av bilen för att få full ersättning vid skada. När du vill utnyttja din försäkring så kan du behöva bevisa att du äger bilen. Det kan du göra genom att visa att du står för bilens kostnader i form av inköpskvitto, försäkring, skatt, reparationer och drivmedel.

Hemförsäkring

Alla bostäder behöver en hemförsäkring, oberoende av vilken typ av bostad det är. Det har ingen betydelse om du bor i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt, du behöver alltid ha ett försäkringsskydd för ditt hem.

Hemförsäkringen är ett ditt grundskydd som ger dig ersättning om du råkar ut för en vattenskada eller brand i ditt hem, eller om du skulle få inbrott och något blir stulet. Utöver det får du genom hemförsäkringen en grundläggande reseförsäkring, samt ett rättsskydd och ett ansvarsskydd som ersätter dina kostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist.

Om du bor i en villa så behöver du en villaförsäkring, som är en standardiserad hemförsäkring med ett villatillägg. För dig som bor i bostadsrätt så köper du också en vanlig hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätt.

Observera att många bostadsrättsföreningar kräver att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att du skall beviljas medlemskap i föreningen. Om du bor i en hyresrätt så räcker det att du har en vanlig hemförsäkring utan några extra tillägg. Då har i stället den som äger fastigheten ett ytterligare försäkringsskydd för själva byggnaden.


Hemförsäkringens omfattning

I Sverige har man till stor del standardiserat vad som skall ingå i en hemförsäkring. Alla hemförsäkringar innehåller således följande delar:

  • Egendomsskydd
  • Brandskydd
  • Stöldskydd
  • Reseskydd
  • Ansvarsskydd
  • Rättsskydd
  • Överfallsskydd

Hitta bästa försäkringen nu

Tilläggsförsäkringar

Du kan förbättra din hemförsäkring till att ge ett ännu större skydd för fler typer av skadesituationer med tillägg. Som exempel finns det ett allrisktillägg, även kallad drulleförsäkring, ett utökat reseskydd eller en olycksfallsförsäkring för dig och din familj. En del hemförsäkringar är redan i sitt grundutförande mer heltäckande, och innehåller då ett allriskskydd och ett grundskydd för hemelektronik upp till ett visst belopp. Ofta kan man genom ett tillägg höja den beloppsgränsen om man exempelvis har en dyrare tv, stereo eller hembio. Tänk på att olycksfallsförsäkringen oftast inte ingår i som standard i hemförsäkringen utan måste köpas till som ett tillägg.


Vem gäller hemförsäkringen för?

Hemförsäkringen som du tecknar för en bostad gäller för samtliga personer som är permanent skrivna på bostadens adress och delar hushåll. En del försäkringsbolag kräver att personer som är skrivna på samma adress har familjeband för att försäkringen skall gälla. I vissa fall krävs det att samtliga personer som är skrivna på din adress måste namnges i försäkringsbrevet för att omfattas av hemförsäkringen. I sådana fall där föräldrarna är skilda eller av annan anledning inte är skrivna på samma adress, gäller hemförsäkringen normalt sett även för barn under 18 år även om de är skrivna hos den andra föräldern.


Hur länge gäller min hemförsäkring?

Försäkringsperioden för en hemförsäkring är ett år i taget. Det betyder att du under den tiden inte kan avsluta eller byta din hemförsäkring. Det är bara om du flyttar från bostaden eller flyttar in hos din partner och ditt försäkringsbehov på så sätt upphör, som du kan säga upp en hemförsäkring innan försäkringsperioden löpt ut.


Hemförsäkring i hyresrätt

Hyresrätt

Hemförsäkringen för dig som bor i hyresrätt är primärt ett skydd för dina ägodelar. Utöver det så ger hemförsäkringen även ett ansvarsskydd, rättsskydd samt en reseförsäkring. Allt som rör själva fastigheten du bor i som hyresgäst, alltså byggnaden med tak, väggar, rör och elinstallationer samt reparationer och underhåll av alla lägenheter är fastighetsägarens och hyresvärdens ansvar. Det betyder att du inte behöver ha en hemförsäkring som täcker dessa områden. Däremot kan det inträffa att du som hyresgäst råkar orsaka en skada på fastigheten. Ifall det visar sig att du orsakat skadan genom vårdslöshet så kan du få ett krav ställt mot dig från hyresvärden. Då kan hemförsäkringen träda in och ge ersättning för de skador som hyresvärden kräver att du skall stå för.

Hemförsäkringen ersätter även dina ägodelar om hyresfastigheten där du bor skulle drabbas av en brand- eller vattenskada. Många hyresgäster väljer även att själva bekosta en uppgradering av hyresrättens utrustning, som exempelvis köksmaskiner och badrum. I de flesta fall täcker hemförsäkringen även det trots att det normalt sett i Sverige anses vara fast inredning. Hyresvärden ansvarar för samtliga ytskikt, alltså golv, väggar och tak samt värme, vatten och elinstallationer. Allt löpande underhåll och reparationer av lägenheterna och fastigheten i övrigt är hyresvärdens ansvar.

Ett specialfall är om din hyresrätt endast fungerar som övernattningslägenhet, och inte är ditt primära boende där du är skriven. Förutsatt att du inte har några dyrare ägodelar i övernattningslägenheten, så kan du vara skyddad genom bortaskyddet i hemförsäkringen för adressen där du är skriven. Om hyresvärden kräver det eller om har du värdefulla föremål i övernattningslägenheten så behöver du köpa en hemförsäkring även för övernattningslägenheten. Kontrollera med din hyresvärd och ditt försäkringsbolag vilka regler och villkor som gäller.

Normalt sett är det du som hyresgäst som väljer och köper din egen hemförsäkring. Emellertid så har många större hyresvärdar förhandlat fram egna fördelaktiga hemförsäkringar som alla inom deras föreningar har möjlighet att teckna. Exempelvis HSB, Svenska bostäder och Familjebostäder har sådana lösningar. Du som är medlem i ett fackförbund kan i vissa fall ha en kollektiv hemförsäkring som ingår i månadsavgiften. Exempel på fackförbund som har sådana lösningar är Kommunal och Handels.

Andra fackförbund kan också ha egna framförhandlade försäkringslösningar som du kan teckna till ett mer fördelaktigt pris än vad du som privatperson skulle kunna göra, alternativt så kan försäkringslösningen innehålla fler moment eller ett utökat skydd till samma pris. Det är alltid värt att fråga din hyresrättsförening och ditt fackförbund vad de har för lösning och jämföra med andra erbjudanden.


Kom igång nu

Hemförsäkring i bostadsrätt

Om du äger en bostadsrätt så innebär det att du har ett större ansvar för din lägenhet och dess skick och funktion än vad en hyresgäst har. Det är du som bostadsrättsinnehavare som bär ansvar för det löpande underhållet inuti lägenheten och för de flesta typer av skador som kan inträffa i den. Det inre underhållet innebär skötsel av samtliga ytskikt så som tak, väggar och golv inklusive parkett och klinker. Du ansvarar även för underhåll av i lägenheten fast monterad inredning, som exempelvis köksinredning och vitvaror samt badrumsinredning som toalett, handfat och badkar. Av den anledningen är det viktigt att du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring, annars riskerar du att själv få betala dyra reparationer som ligger under ditt ansvar.

Ett specialfall är om din bostadsrätt endast fungerar som övernattningslägenhet och inte är ditt primära boende där du är skriven. Du måste ha ett bostadsrättstillägg för övernattningslägenheten, men det kan räcka med att du köper det tillägget till din hemförsäkring där du är skriven. Kontrollera med din bostadsrättsförening och ditt försäkringsbolag vilka regler och villkor som gäller.

Bostadsrättsförsäkringen köper du normalt som ett tillägg till din vanliga hemförsäkring. Vissa större bostadsrättsföreningar kan även erbjuda en egen bostadsrättsförsäkring. De har då förhandlat fram en försäkring till ett bättre pris eller med ett större skydd med försäkringsbolagen eftersom de har många medlemmar. Du kan även ha möjlighet att köpa en förmånlig bostadsrättsförsäkring genom ditt fackförbund. Det är alltid värt att fråga din bostadsrättsförening och ditt fackförbund vad de har för lösning och jämföra med andra erbjudanden.


Skador i bostadsrätter

Brandskador som uppkommer i bostadsrätter är du skyddad för genom din bostadsrättsförsäkring. Större bränder som drabbar både grannar och fastigheten i övrigt täcks av fastighetsförsäkringen och även grannarnas egna bostadsrättsförsäkringar. Viktigt att notera är att du kan bli ansvarig för brandskador som du själv orsakar genom vårdslöshet. Du kan även bli krävd på skadestånd från de grannar som drabbas motsvarande deras självrisker.

Bostadsrätt

Vattenskador i lägenheter är vanligt förekommande och kostar mycket att åtgärda. Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för vattenskador som uppkommer i din egen lägenhet. Som vattenskada räknas exempelvis vattenläckage från ditt eller dina grannars kök, våtutrymme, golvbrunn och avlopp samt vatteninstallationer. I det fall en vattenskada uppkommer från vattenledning under tryck så är det emellertid föreningen som bär hela ansvaret för skador i din lägenhet och den övriga fastigheten. Viktigt att notera är att du alltid bär ansvar för vattenskador som du själv orsakar genom vårdslöshet.

Vad gäller skador i en bostadsrätt som kan uppstå på elinstallationer samt luft- och värmeinstallationer, så beror ansvarsfrågan på villkoren i din förenings stadgar. Läs därför alltid noga vem som bär ansvaret innan du påbörjar några renoveringar, förändringar eller reparationer av din lägenhet. I många fall behöver du även din bostadsrättsförenings skriftliga godkännande innan du får påbörja arbeten i lägenheten.


Vad skyddar bostadsrättsförsäkringen?

Grundregeln är att din bostadsrättsförsäkring skall ge ersättning för de skador som kan uppkomma i din lägenhet som ligger under ditt ansvar. Det betyder att du kan få ersättning på skador på ytskikten och den fasta inredningen i lägenheten. Många försäkringsbolag ersätter utöver detta skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser.

Vid en skada så är det inte säkert att du får ersättning för hela renoveringen. Beroende på hur länge sedan det var de delar av lägenheten som skadats förnyades, så gör Försäkringsbolagen åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Det betyder att när den skadade delen återställs så måste du själv betala mellanskillnaden upp till nypriset. I det fall du väljer att låta montera bättre material än det som skadats eller anses vara standard, så måste du även bekosta denna mellanskillnad själv.


Att bo i andra hand

Att bo i andra hand är idag en mycket vanlig boendeform, speciellt i storstadsregionerna. Det många inte är medvetna om är att du som bor i andra hand ska ha en egen hemförsäkring. Det är lätt att missledas att tro att den som har lägenhetskontraktet är den som står för försäkringsskyddet. Anledningen till att så inte är fallet och att du inte omfattas av ägarens hemförsäkring är att ni inte delar hushåll. Endast personer som har en familjerelation och därmed delar hushåll kan omfattas av samma försäkringsskydd.

Även den som inte har så mycket värdefull egendom bör se till att vara skyddad genom en hemförsäkring eftersom den skyddar mer än bara ditt hem. Naturligtvis skyddar din hemförsäkring primärt dina ägodelar, men du har även ett ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd samt en mycket värdefull reseförsäkring. Skulle du råka ut för en olycka när du är utomlands så kan akutvård och hemtransport kosta enorma summor, vilka du om du inte har en hemförsäkring blir personligt betalningsskyldig för. Se därför till att aldrig vara utan försäkringsskydd om du bor i andra hand.


Att vara inneboende

För inneboende gäller i princip samma sak som för dem som bor i andra hand. Som inneboende behöver du ha en egen hemförsäkring eftersom du inte kan anses dela hushåll med din hyresvärd, och därför inte heller omfattas av dennes hemförsäkring. Några försäkringsbolag erbjuder möjligheten att vara medförsäkrad under hyresvärdens hemförsäkring under förutsättning att hyresgästen namnges i försäkringsbrevet. Kontrollera därför alltid villkoren i era försäkringar så att ingen riskerar att stå utan försäkringsskydd.


Om ni delar bostad

Under studietiden är det vanligt att vänner delar bostad och då även hushåll. I många fall så är det möjligt att under dessa förutsättningar teckna en gemensam hemförsäkring. Förutsättningen för att det skall vara möjligt är oftast att ni i försäkringsbrevet namnger vilka personer som ska omfattas av hemförsäkringen.


Studentboende

Landet

Att studera innebär med stor sannolikhet att du behöver flytta till annan ort där universitetet eller högskolan ligger. Ofta är första gången man flyttar hemifrån och studentlägenheten eller studentrummet blir det första egna boendet. Det är för många en stor omställning att stå på egna ben, och det är mycket att tänka på generellt samtidigt som ekonomin kan vara rejält påfrestad. Det blir nödvändigt att försöka spara så mycket man kan för att få studentlivet att gå ihop. Viktigt är då att inte spara in på fel ställen. Även om du kanske inte har så mycket ägodelar med dig till en början, är en hemförsäkring det första du måste prioritera när du flyttar in i ditt studentboende.

Det finns flera olika försäkringsalternativ för dis som studerar. En vanlig hemförsäkring som du köper direkt av försäkringsbolaget fungerar ju naturligtvis alltid. Men fråga även om de har någon specialförsäkring som är anpassad för just studenter. Studentboende är oftast betydligt mindre än en vanlig lägenhet, och man har generellt inte lika mycket värdesaker i sin studentlägenhet eller sitt studentrum. Därför har ofta försäkringsbolagen speciella hemförsäkringar inriktade på studentboende med lite lägre ersättningsnivåer. Det gör att du härigenom som student får en betydligt billigare försäkringspremie. Vanligt är även att studentkåren förhandlat fram en bra grupprabatt så att du som medlem kan köpa en billigare hemförsäkring genom dem. Studenter som ännu inte fyllt 18 år kan fortfarande ha ett försäkringsskydd genom dina föräldrars hemförsäkring även om du för tillfället bor på en annan ort. Kontrollera därför alltid med försäkringsbolaget vad som gäller innan du flyttar. Tänk på att hemförsäkringen inte bara skyddar din egendom, utan även innehåller ett ansvarsskydd och rättsskydd. Utöver detta så innehåller hemförsäkringen den värdefulla 45-dagars reseförsäkringen, något som framför allt studenter som ofta reser mycket har stor nytta av.


Hitta en försäkring nu

Uthyrning i andra hand

För uthyrning i andra hand är det tämligen enkelt försäkringsmässigt. Om du har en hyresrätt som du hyr ut i andra hand är det oftast tillräckligt att du har en hemförsäkring på den adressen där du faktiskt bor såvida hyresvärden inte kräver annat. Tänk på att om du har värdefulla saker i lägenheten så bör du ändå alltid ha en hemförsäkring för att få full ersättning vid skada. Vad gäller bostadsrätter så kräver det alltid en bostadsrättsförsäkring. Antingen så köper du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg för bostadsrätten, eller så kan du hos vissa försäkringsbolag köpa hemförsäkring för den adressen där du faktiskt bor, och endast ett bostadsrättstillägg för bostadsrätten som du äger och hyr ut. Det är du som ägare av bostadsrätten som bär ansvaret för att det finns en bostadsrättsförsäkring, så du kan inte lägga över försäkringsansvaret på din hyresgäst. Eftersom du inte delar hushåll med din hyresgäst så kan ni aldrig dela på hemförsäkringen. Din hyresgäst måste alltid ha en egen hemförsäkring oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr ut. Tänk på att du alltid måste ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens styrelses godkännande för att få hyra ut. I annat fall så kan din rätt till hyresrätten eller bostadsrätten förverkas, och du kan dessutom bli ansvarig för eventuella skador som uppkommit under andrahandsuthyrningen. Bostadsrätter som förverkas tvångsförsäljs av föreningen. Ifall du hyr ut din villa i andra hand så måste du behålla den villaförsäkring som du redan har för huset. Din hyresgäst köper likt i övriga fall sin egen hemförsäkring.


Egendomsskydd och allriskförsäkring

Din hemförsäkring ger dig ett grundläggande egendomsskydd. Det betyder att du får ersättning för dina ägodelar vid exempelvis inbrott eller om huset brinner ned. Försäkringsbolaget ersätter dig inte med nypriset eller vad du betalat för dina ägodelar, utan man tillämpar enligt praxis åldersavdrag eller marknadsvärdet av motsvarande produkt. Det innebär att man drar av en procentsats för varje år som du haft produkten. Det blir väldigt tydligt för exempelvis hemelektronik, som snabbt tappar stort värde på några få år.

Viktigt att notera är att hemförsäkringen inte innehåller någon otursförsäkring. Du får alltså inte någon ersättning om du skulle råka välta tv:n eller spilla kaffe över din bärbara dator. Därför har de flesta försäkringar ett allrisktillägg du kan köpa till som täcker just den här typen av oförutsedda skador orsakade av otur.


Reseförsäkring

Resa

Den reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring gäller i 45 dagar. Det innebär att du oftast inte behöver köpa en separat reseförsäkring om du åker på en vanlig semesterresa. Skall du vara borta längre än 45 dagar så behöver du emellertid köpa ett tillägg som gör att ditt reseskydd kan förlängas i upp till ett år. Reseskyddet i hemförsäkringen kan ge dig ersättning om råkar ut för en olycka under din resa, blir akut sjuk eller om du behöver sjukvård. Du kan även få ersättning för sjuktransport hem efter en skada. Hemförsäkringens reseskydd ersätter dig också för stöld som inträffar under din resa eller om du blir rånad. Du kan förbättra ditt reseskydd genom att köpa en separat reseförsäkring som innehåller kompletterande försäkringsprodukter för din specifika resa. Du kan då få ett utökat skydd mot exempelvis försenat eller förlust av bagage, förseningar i flyg som innebär omkostnader för hotellövernattning eller bättre avbokningsskydd och ersättningsresa vid sjukdom. Kontrollera alltid villkoren i din hemförsäkring innan du reser, och låt dina behov styra om du behöver förbättra i ditt reseskydd genom en extra reseförsäkring.


Villa- och bostadsrättstillägg

Om du bor du i villa eller bostadsrätt måste du ha en försäkring som täcker eventuella skador på bostaden, inte bara lösöret. Bostadsrättsföreningar kräver nästan alltid en hemförsäkring i sina stadgar för att du skall kunna bli medlem i föreningen och även äga en bostadsrätt i den. Försäkringen för bostadsrätten är dessutom ett tillägg till hemförsäkringen som du måste köpa. Ibland kan bostadsrättsföreningar ha tecknat en gemensam försäkring för alla bostadsrättsinnehavare vilket gör att tillägget inte behövs.

Villaförsäkringar är mestadels kombinerade hem- och villaförsäkringar vilket gör att inget extra tillägg för villan behövs.

Båtförsäkring

I Sverige är båten och livet på sjön en naturlig del av vår vardag. Vi har näst flest båtar i världen efter USA räknat i antal, och flest båtar per capita. Det är en stor marknad och vi köper allt större och bättre utrustade båtar för varje år som går. I takt med den här utvecklingen på marknaden så har även behovet av mer kompletta båtförsäkringar blivit större.

Båtförsäkringar har med tiden blivit en mer komplex produkt, och du kan idag köpa en båtförsäkring till allt från den enklaste roddbåt till stora och påkostade motor- och segelbåtar på ett och samma ställe. Ofta kan du teckna din försäkring direkt hos handlaren där du köper din båt. Det viktiga för dig är att hitta en båtförsäkring som är anpassad efter din båt och ditt försäkringsbehov.

Det första du bör fundera över när du väljer båtförsäkring är hur och var du har tänkt använda båten. De flesta båtförsäkringarna gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Skagerack, Kattegatt och i Östersjön. Om du exempelvis har tänkt segla i södra Europa med båten, är det därför viktigt att du tecknar en tilläggsförsäkring som gör att du har ett fullgott försäkringsskydd även i dessa farvatten. De flesta bolag erbjuder en tilläggsförsäkring till sina båtförsäkringar som innebär att du kan utöka det område där försäkringen gäller. Vanligt är att du köper ett tillägg per region.

Båtförsäkringar har med tiden blivit mer lika bilförsäkringar, där du kan köpa halvförsäkring, helförsäkring samt de tilläggsförsäkringar som passar ditt försäkringsbehov. Det kan även finnas olika försäkringar för hög och lågsäsong beroende på hur du använder båten. Båtförsäkringar är vanligen indelade i olika försäkringsmoment som innehåller följande delar:


Sjöskada

Skador som uppkommer på båten genom exempelvis grundstötning, kantring eller kollision, ersätts av båtförsäkringens skydd för sjöskada. Vidare kan plötsliga och oförutsedda händelser ersättas såsom vatteninträngning genom slangar och rör. På segelbåtar kan även mast och segel som skadas eller förloras i hårt väder eller av annan oförutsedd händelse ersättas.

Viktigt är att snö och is som fryser och skadar båten ofta inte täcks av sjöskadeförsäkringen. Inte heller mögel eller ohyra/djur, läckande olja och batterier eller missfärgningar täcks. Tänk på att hålla rent från smuts som kan sätta igen genomföringar i båten och därigenom orsaka skada. Vidare måste du kontrollera om din försäkring gäller vid kappsegling, eller om du kan köpa ett tillägg för detta.


Hitta bästa försäkringen nu

Uppläggningsskada

I Sverige tar vi i regel upp vår båt för vinterförvaring på land, och sjösätter den till våren. Ofta transporterar vi då även båten på land. Båda dessa moment innehåller en risk, och skador som uppkommer vid sjösättning, upptagning och transport ersätts av båtförsäkringens skydd för uppläggnings och transportskada. Den här delen av försäkringsskyddet täcker även skador som kan uppkomma vid på- och avriggning av mast, samt när båten lyfts.

Var noga med att kontrollera vilka aktsamhetskrav som gäller för din båtförsäkring när du tar upp och lägger i båten. Om du inte följer dessa anvisningar kan din ersättning helt eller delvis utebli. Kontrollera alltid en extra gång att båten är ordentligt fastsurrad och stöttad vid all aktivitet, transport och förvaring utanför sjön.


Stöld

En båt lämnas ofta obevakad under längre perioder, både när den ligger i sjön och vid vinterförvaring på land. Det innebär alltid en risk vid dessa tillfällen att någon kan försöka stjäla tillbehör eller kanske hela båten. Vid stöld, inbrott och skadegörelse på din båt så ersätts detta av båtförsäkringens stöldskademoment.

Viktigt är att du följer de aktsamhetskrav som gäller för din båtförsäkring för att du skall få full ersättning. Kontrollera exempelvis vilka förutsättningar som gäller för utombordsmotorer vid vinterförvaring. Ofta krävs det att motorn tas av från båten och förvaras i låst utrymme, i vissa fall även att drev monteras bort.

Om du försäkrar en vattenskoter kan det dessutom finnas regler för hur länge den får lämnas i vattnet utan uppsikt. I vissa fall kan du bli utan ersättning om din vattenskoter blir stulen om den lämnats obevakad så kort tid som 48 timmar. Kontrollera även vad som gäller för din trailer om den stjäls samtidigt som din båt eller vattenskoter.


Brandskada

Om din båt skulle eldhärjas ersätts detta av försäkringsmomentet brandskada. Hit räknas exempelvis skador orsakade av blixtnedslag, explosion, eld som kommit lös i båten, överhettning och glödbrand. Kontrollera vilka brandförebyggande åtgärder som gäller för din båtförsäkring, exempelvis krav på brandsläckare ombord och vad som gäller för bensin i lösa tankar.

Viktigt är att brandskadan oftast inte gäller för överhettnings, brand- och explosionsskador i motor och avgassystem. Inte heller för skador uppkomna genom kortslutning.


Jämför försäkringar nu

Ansvarsskada

Segelbåt

Om du genom vållande orsakar person- eller sakskada när du framför din båt på sjön, ersätts detta genom båtförsäkringens ansvarsförsäkring. Observera att ansvarsförsäkringen normalt inte täcker person- eller sakskador på den egna båten, alltså endast skador du tillfogar andra och deras egendom. Tänk även på att ersättningen helt kan utebli om du varit påverkad av alkohol när skadan inträffade.

Viktigt för dig som har segelbåt är att ansvarsskadan inte med säkerhet gäller vid kappsegling. Ofta krävs det ett extra tillägg till din försäkring för att du skall få ersättning när du kappseglar. Kontrollera alltid vad som gäller för din båtförsäkring innan kappsegling, annars riskerar du utebliven ersättning om olyckan skulle vara framme.


Rättsskydd

Om du skulle hamna i tvist gällande ett köp, försäljning eller reparation av båt så ersätts detta av båtförsäkringens rättsskydd. Båtförsäkringen ersätter dina advokatkostnader vid tvist i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. Rättsskyddet gäller även vid brottmål om du misstänks eller åtalas för vårdslöshet eller brott som inte är uppsåtliga.

Viktigt är att rättsskyddet oftast inte kan åberopas vid tvist om mindre summor, där den nedre gränsen brukar ligga vid ett halvt basbelopp (drygt 20 000 kr). Normalt ersätter inte heller rättsskyddet dina egna kostnader för resor, uppehälle eller förlorad inkomst under pågående tvistemål. Kontrollera även vilken övre gräns som gäller för ersättning från rättsskyddsförsäkringen. Notera även att självrisken brukar vara mellan 10 och 20% av skadekostnaden.


Tilläggsförsäkringar

Variationen mellan båtars storlek, utrustningsnivå, användningsområde och värde är idag mycket stor. Därför har många försäkringsbolag delat upp sina försäkringar i en eller flera nivåer av grundförsäkring samt tilläggsförsäkringar.

Grundförsäkringen täcker båtlivets grundbehov som i de flesta fall överensstämmer tämligen väl med det som beskrivits ovan. En del försäkringsbolag har endast en typ av båtförsäkring, med bara ett eller något tillval, medan andra har ett större utbud med olika nivåer av grundförsäkringar samt ett flertal tillägg beroende på båtägarens försäkringsbehov. De vanligaste tilläggen är:


Utökat geografisk område

De flesta båtförsäkringarna gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Skagerack, Kattegatt och i Östersjön. Om du har tänkt använda båten utanför detta område är det viktigt att du tecknar en tilläggsförsäkring som gör att du är skyddad även i andra farvatten. De flesta bolag erbjuder en tilläggsförsäkring till sina båtförsäkringar som innebär att du kan utöka det område där försäkringen gäller. Vanligt är att du köper ett tillägg per region. Notera att självrisken kan vara en annan i de utökade regionerna. De två vanligaste regionerna som svenska båtar färdas i är:

Europa

Normalt är att det utökade giltighetsområdet gäller de europeiska ländernas (EU/EES) sjöar, kanaler och hav. Då kan du segla genom Europas kanaler och använda båten i de europeiska ländernas delar av Medelhavet. Ofta inkluderas även Kanarieöarna samt Madeira. Viktigt är att tillägget inte gäller i de delar av Medelhavet som tillhör länderna längs Afrikas nordkust, samt de östra delarna kring Syrien, Israel och Libanon.

Nordsjön

Tillägget för Nordsjön är främst skapat för dig som tänker åka med din båt till Storbritannien. Tillägget gäller från Nordvästra Tyskland ned till Norra frankrike, samt inkuderar farvattnen runt Storbritanniens och Irlands kust. Oftast ingår även de kringliggande Shetlandsöarna, Orkney- och Färöarna.

Var alltid noga med att kontrollera att din försäkring gäller i de farvatten du tänker färdas i innan du påbörjar din resa. Ytterligare regioner kan ofta köpas till separat efter diskussion med ditt försäkringsbolag ifall de inte skulle finnas med i något av standardtilläggen.


Kom igång nu

Kapsegling

Segling

I takt med att kappsegling blivit mer populärt och båtar och utrustning dyrare och mer specialiserad, så har även försäkringskraven skärpts. Vissa båtförsäkringar tillåter inte alls kappsegling, medan andra kräver ett tillägg för att du skall få ersättning vid skada under kappsegling. Kontrollera noga vad som gäller för din båtförsäkring vid segeltävlingar så du inte står med ett ansvar utan försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme. Notera även vilka högsta ansvarsbelopp som gäller samt att självrisken kan vara högre vid segeltävlingar.


Uthyrning

Om du har tänkt hyra ut din båt privat, via förmedling eller professionellt kan det krävas ett tillägg till din försäkring. Vissa försäkringar tillåter privat uthyrning, medan andra kan ha en maxgräns på två till tre veckor per säsong eller kanske inte tillåter uthyrning alls. Alternativt kan det krävas ett tillägg. Kontrollera därför noga vad som gäller för just din försäkring så att du inte står utan ersättning ifall olyckan skulle vara framme. Notera även att självrisken kan vara högre vid skada om båten varit uthyrd.


Allrisk och Maskinskada

Ibland kan grundskyddet i din båtförsäkring vara begränsat till det mest väsentliga. Då kan det krävas att du tecknar en tilläggsförsäkring om du vill få ersättning för extra utrustning såsom navigationssystem, personliga föremål, fiskeutrustning och annat som hör båtlivet till. Observera att även utombordsmotorer kan kräva ett tillägg för att du skall få ersättning om den exempelvis tappas i vattnet vid montering. I vissa fall är tillägget kombinerat med ett skydd för passagerare på den egna båten. Kontrollera därför noga i villkoren vad som gäller för just din försäkring.

Drulle och utökad personlig egendom: eftersom vi idag lever ett bekvämare liv under längre tid på sjön idag, har vi med oss mera, bättre och dyrare personliga tillhörigheter samtidigt som riskerna för att något dyrbart blir skadat är större. Dyra kläder, datorer och båttillbehör täcks inte alltid av båtens grundförsäkring och du kan därför behöva ett tillägg för att få ersättning för dessa föremåls högre värde. Kontrollera alltid vad som ingår, inte ingår samt vilka ersättningsgränser som gäller för din båtförsäkring. Notera även att självrisken kan vara en annan för tilläggen.


Olycksfall

Vissa båtförsäkringar kan kompletteras med ett extra olycksfallstillägg. Tillägget ger ett extra skydd till samtliga passagerare på båten med ökad ersättning vid funktionsnedsättning och sjukhusvistelse samt rehabilitering. Ersättningen från flera olycksfallsförsäkringar går att kombinera.


Trailer och Jolle

Båtförsäkringen gäller först och främst den försäkrade båten. En båt som brinner eller blir stulen på land kan stå på en trailer, medan en båt som ligger i vattnet kan ha en släpjolle. För att du inte skall behöva teckna en separat försäkring för dessa men ändå få ersättning för dem om olyckan skulle vara framme, måste du hos en del försäkringsbolag köpa en tilläggsförsäkring för dessa. Viktigt är att du kontrollerar vilka regler som gäller, exempelvis om trailern måste vara registrerad samt begränsningar i motorstyrka på jollen. Ofta måste även serienummer vara inskrivna i försäkringsbrevet för att du skall få ersättning. Det kan även förekomma en annan självrisk vid utnyttjande av tilläggen för trailer eller jolle.


Yrkesverksamhet och passageraransvar

Stora och tunga båtar i professionell trafik med många passagerare och tung last försäkras genom en så kallad P&I försäkring. Det är stora och komplexa produkter som är mycket omfattande och kostsamma, och därför inte lämpliga för mindre företagare och yrkesmässig trafik längs kusten. Därför har flera försäkringsbolag tagit fram tilläggsförsäkringar för både yrkesmässig trafik och passageraransvar. Tilläggsförsäkringen är tänkt för dig som exempelvis fraktar mindre laster eller kör båttaxi ute i skärgården. Viktigt är att du kontrollerar vilka gränser som gäller, exempelvis max antal passagerare som tilläggsförsäkringen täcker.

Barn

Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än den som börjat arbeta. Därför bör du komplettera med en privat barnförsäkring.

Tänk på att välja en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Barn som går i skolan skyddas av skolans barnförsäkring. Observera att skolans försäkring bara gäller vid olycksfall under den tid barnet är i skolan.


Hitta bästa försäkringen nu

Sjuk och olycksfall

Sjuk- och olyckfallsförsäkringar är framförallt menade att vara en ekonomisk kompensation om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall och får en bestående skada. Det är viktigt att tänka på att försäkringsbeloppet ofta sänks med stigande ålder.

Olycksfallsförsäkringar går oftast att kombinera, så ifall du har flera försäkringar kan du få ersättning för bestående invaliditet från alla försäkringarna samtidigt.


Jämför försäkringar nu

Inkomst

För fullständig information, kontakta alltid A-kassan, Trygghetsrådet, ditt fackförbund samt din Inkomstförsäkring för att få veta hur just ditt försäkringsskydd ser ut!


A-Kassan

Ger dig som ansluten ersättning upp till högst 80 procent av din tidigare inkomst. Ett inkomsttak på 25 025kr gör att du aldrig kan få ut mer än 80 procent av denna summa även om du tjänat mer. Skattetabellen avgör hur mycket du får ut. Dessutom ligger ett regeringsbeslut som säger att ersättning från A-kassan får maximalt vara 910 kr per dag de första 200 dagarna, och 760 kr per dag de följande 100 dagarna.

OBS! För att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin har regeringen beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja inkomsttaket för a-kassan. Det innebär att från den 13 april 2020 har det övre inkomsttaket höjts från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Dessutom räcker det under perioden mars till december 2020 med att du är medlem i a-kassan i tre månader för att kunna få ersättning på upp till 80 procent av din tidigare lön.

Karensavdraget tas också tillfälligt bort under perioden mellan den 30 mars 2020 fram till den 3 januari 2021. Du måste ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader för att ha rätt till ersättning. Efter den 3 januari 2021 återgår a-kassan till de vanliga reglerna.


Trygghetsrådet

Om ditt företag är anslutet till Trygghetsrådet kan du som fyllt 40 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, få stöd i form av personlig rådgivning samt ekonomisk ersättning (AGE) som komplement till A-kassan. Observera att du måste söka ersättning själv, och att särskilda regler gäller för dig som är VD, sitter i företagsledningen eller är egen företagare.


Hitta bästa försäkringen nu

Fackförbunden

Fackförbunden erbjuder ofta en inkomstförsäkring som ett komplement till A-kassan. Fackförbundets inkomstförsäkring täcker upp till maximalt 80 procent av din inkomst. Om du har rätt till avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet så kan den tillsammans med fackförbundets inkomstförsäkring ge dig ersättning upp till 80 procent av din inkomst. Trygghetsrådets AGE och fackförbundets inkomstförsäkring ersätter dig alltså för mellanskillnaden mellan A-kassans inkomsttak upp till 80 procent av din inkomst.


Privata inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring kan du även teckna privat som ett komplement till den ersättning du får från A-kassan och ditt fackförbund. Tjänar du över A-kassans inkomsttak på 25 025 kr per månad så täcker den privata inkomstförsäkringen mellanskillnaden upp till 80 procent av din lön. Även privata inkomstförsäkringar har ett inkomsttak, vilket skiljer mellan olika bolag. Alla inkomstförsäkringar kräver medlemskap i A-kassa, men inte alla kräver att du är med i ett fackförbund.


Kvaltid

Kvaltid är antal månader som du måste ha haft din inkomstförsäkring innan du kan få ersättning. Kvaltid och villkor skiljer mellan olika inkomstförsäkringar.


Ersättningstid

Anger hur länge du kan få ersättning, och skiljer stort mellan olika inkomstförsäkringar. Ersättningstiden brukar variera mellan 100 och 300 dagar. Du får 80 procent av din lön de 200 första dagarna, och 70 procent av din lön från dag 201 till dag 300. Det kan även finnas en karenstid, som innebär att du måste ha fått utbetalning från A-kassan ett visst antal dagar innan du får ersättning från inkomstförsäkringen.


Konkurs.

Om din arbetsgivare går i konkurs finns en statlig lönegaranti som innebär att länsstyrelsen betalar ut din lön. Konkursförvaltaren beslutar om statlig lönegaranti. Du kan få hjälp från ditt fackförbund att skicka in ansökningshandlingar och de kan även vara ditt ombud.


Jobbskatteavdrag

Detta är en statligt finansierad skattelättnad som sänker den del av inkomsten som man endast betalar kommunal skatt på. Eftersom ersättning från arbetslöshetskassa är en av de inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag, kan du få en högre skatt när du får ersättning från din inkomstförsäkring. Jobbskatteavdraget minskar alltså din skatt när du arbetar, men inte när du får arbetslöshetsersättning, vilket medför att du får mindre pengar utbetalt på grund av högre skatt.


Kom igång nu

Liv

Livförsäkringar finns för att ge ekonomisk trygghet till dina efterlevande om du skulle avlida. Du kan ha flera livförsäkringar, både privat och genom ditt arbete.

Det är vanligt att arbetsgivare tecknar en kollektiv tjänstegrupplivförsäkring till samtliga sina anställda.

Har du ett bostadslån och har tecknat ett låneskydd kan det vara ett alternativ till en livförsäkring.

Du kan även teckna en dödsfallsförsäkring, som är en form av livförsäkring utan sparande.

Eftersom livförsäkringar nästan alltid går att kombinera så kan ersättning betalas ut från alla samtidigt och på så sätt ge en större trygghet till din familj.


Hitta bästa försäkringen nu

Pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är ett bra komplement när du vill förbättra din pension utöver det som betalas ut via den allmänna statliga pensionen.

Pengarna i din privata pensionsförsäkring är då bundna och kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.


Jämför försäkringar nu

Produkt

När du köper en produkt i en butik blir du ofta erbjuden en särskild försäkring för just den produkten.

Innan du skaffar en sådan försäkring är det bra om du kontrollerar vilket skydd du redan har i din hemförsäkring eller möjligheten att utöka den med ett allrisktillägg.

Tänk på att du ofta får garanti på produkten och att konsumentköplagen ger ett skydd för ursprungliga fel om du reklamerar varan inom tre år.


Hitta bästa försäkringen nu

×
×